< Tilbage

Kulstof i jord og skove kan medregnes i ny klimaaftale20-10-2017 - 19:44

EU’s nye klimaaftale har positive takter og sikrer fleksibilitet for landbruget, mener Landbrug og Fødevarer.

 

Øget kvælstoflagring i jorden kan med den nye klimaaftale medregnes som klimaforbedring. Foto: Colourbox.

Af Helge Lynggaard

 

Den nye klimaaftale, som EU’s klimaministre blev enige om op til sidste weekend rammer ikke danske landbrug så hårdt som det har været frygtet i brancen.

 

Landbrug & Fødevarer modtager den nye aftale med tilfredshed, for aftalen betyder, at en del af de problemer og udfordringer, landbruget ellers ville komme til at stå med som erhverv, bliver afbødet. 

 

Det glæder Lars Hvidtfeldt, der er viceformand hos Landbrug & Fødevarer:

 

- Med aftalen har vi fået nogle redskaber, der gør, at opgaven er mindre, men der er stadigvæk store udfordringer forbundet ved klimamålene, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Danmark skal reducere CO2-udledningerne i de ikke-kvotebelagte sektorer, der dækker transporten, landbruget og boliger, med 39 procent i 2030 sammenlignet med 2005. Det er et af de højeste mål i EU, fremgår det af en pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

 

- Men der tages også særlige hensyn til Danmark, fordi man blandt andet står med en særlig udfordring i landbruget, hvor det er vanskeligere at reducere CO2-udledningerne.

 

Danmark får således mulighed for at medregne forbedringer i optaget og udledninger fra jorde og skove i indfrielsen af reduktionsmålet gennem den såkaldte LULUCF-fleksibilitet.

 

Konkret betyder det, at Danmark kan medregne reelle klimaforbedringer fra for eksempel stop for dræning af organiske jorde og øget kulstoflagring i mineraljorde på op til 14,6 mio. ton samlet i perioden 2021-2030.

 

Danmark får desuden mulighed for at kunne anvende op til cirka otte milloner kvoter fra EU’s kvotehandelssystem til at indfri reduktionsmålet. Det sker konkret ved at annullere nogle af de kvoter, som Danmark ellers sætter til salg i EU’s kvotehandelssystem, oplyser Klimaministeriet.

 

Reduktion af klimagasser kræver tid til tilpasning

Lars Hvidtfeldt, L&F, peger på, at fordelingen af reduktionsmålet stadig vil være afgørende:

 

- Hvis aftalen bliver implementeret forkert, og vi skal levere fra den ene dag til den anden, vil det stadig være meget alvorligt og en stor udfordring for os i erhvervet. En fortsat reduktion af klimagasser kræver tid til nødvendig tilpasning. Dansk landbrug er allerede et af verdens mest klimaeffektive. Det er vi, fordi den danske landmand er hurtig til bl.a. at introducere nye teknologier, bygge klimavenlige stalde og have en høj foderudnyttelse. De elementer har forbedret landmandens konkurrenceevne samtidig med, at det har givet en positiv klimaeffekt. Derfor skal fremtidige klimareduktioner i erhvervet ske efter samme formel, siger han og fortsætter:

 

- Næste skridt er, at aftalen skal implementeres i Danmark, og vi har med tilfredshed noteret os, at regeringen lægger vægt på en omkostningseffektiv klimastrategi i Danmark. Vi håber, at der bliver en fair fordeling i forhold til de berørte sektorer.  Dog ser vi stadig nogle grundlæggende udfordringer ved hele EU’s klimaarkitektur især i forhold til valg af basisår, det høje mål for Danmark og dét, at en stor del af bioenergien fra landbruget stadig tilskrives energisektoren.

 

 

Note: LULUCF er en forkortelse for land use, land-use change and forestry eller på danske arealanvendelse, ændringer i arealanvendele og skovbrug. Kulstofindholdet i jord og biomasse ændres afhængig af,hvad et areal bliver brugt til og hvordan det forvaltes. Hvis kulstof frigives, bliver det til CO2. Hvis CO2 optages, tages det fra at-mosfærens CO2.

Kilde: ing.dk

Artikel fra Grovvarenyt nr. 42 2017.

< Tilbage