< Tilbage

Dakofo: Centrale og effektive midler er ikke medregnet i Svarer-modellerne15-03-2024 - 17:46

Svarer-udvalgets fremlagte modeller medregner ikke klimaoptimeret foder og planteforædling 

Asbjørn Børsting peger på, at virkemidlerne af for eksempel klimaoptimeret foder samt planteforædling er der ikke taget højde for i Svarer-udvalgets rapport. Foto: Helge Lynggaard.

 - Det er i Dakofos øjne vigtigt, at anbefalingerne i rapporten fra Svarer-udvalget ikke står alene som vidensgrundlag, når politikerne skal beslutte en fremtidig klimaafgift for landbruget. I vores øjne er helt centrale virkemidler slet ikke medtaget i de beregninger, der ligger til grund for rapportens konklusioner. Det er virkemidler, der potentielt vil kunne nedbringe landbrugets bidrag til CO2-udledning i de samlede værdikæder, siger Asbjørn Børsting, administrerende direktør i Dakofo, i en pressemeddelelse i forbindelse med Dakofos generalforsamling i København fredag 15. marts.

 

- Det skaber et ufuldstændigt billede, når der i udvalgets rapport ikke tages højde for virkemidlerne indenfor f.eks. klimaoptimeret foder samt planteforædling. De er stort set ikke nævnt i rapporten. Alene indenfor for disse to områder ligger der, ifølge vores beregninger, et markant potentiale til at reducere landbrugets udledninger. Og derfor skal de naturligvis tænkes ind i de politiske løsninger, siger Asbjørn Børsting.

 

Klimaoptimeret foder

Ifølge Asbjørn Børsting kan der sikres mindre CO2-aftryk ved at fokusere på mere klimapositive foderblandinger både for kvæg og grise. 

 

Ifølge Dakofos beregninger er der et samlet vurderet potentiale for færdigfoderblandinger til kvæg og grise på mere end en halv million tons CO2-reduktion i hele værdikæden. Og for hjemmeblandergruppen af landmænd ser Dakofo et potentiale på mellem en halv og en million ton reduceret CO2. 

 

Hvis man derudover ser på potentialet i fodertilsætningsstoffer, der f.eks. vil kunne reducere metanudledningen fra kvæg, ser organisationen et potentiale i omegnen af 0,5 til 0,8 mio. tons CO2 per år. 

 

Planteforædling

Ifølge Asbjørn Børsting vækker det undren, at planteforædling slet ikke er nævnt som virkemiddel i Svarer-udvalgets rapport. 

 

Ifølge Dakofo har planteforædling et stort potentiale til at reducere klimagas-emissioner på op imod 1 million ton pr. år. Der er en række forskningsindsatser, der allerede er i gang med konkrete projekter indenfor korn- , græs- og kartoffelforædlingen. Det handler f.eks. om øget rodmasse, der kan give større kulstofindlejring i jorden, det handler om resistens-forædling og det gælder øget kvælstof-udnyttelse, som kan reducere gødningsforbruget. 

 

Gødning

Derudover påpeger Asbjørn Børsting, at nogle af de anbefalinger, som Svarer-udvalget har givet, vil kunne øge udledningen af CO2. Det gælder blandt andet i forhold til gødning. 

 

- Svarer-udvalget har blandt andet anbefalet en markant reduceret gødningstildeling. Det vil føre til kvalitetsforringelser i form af tabt proteinbidrag fra dansk kornproduktion. Det betyder alt andet lige en stigende CO2–belastning for den samlede proteinforsyning. Ifølge vores beregningseksempel kan det give en øget import af soja på ca. 200.000 ton. Det vil kunne føre til en øget global CO2-udledning på omkring 0,8 millioner ton CO2, når vi regner med den samlede værdikæde, og det er stik imod hensigten, siger Asbjørn Børsting, og fortsætter: 

 

- De mangler, vi har identificeret i Svarer-udvalgets rapport, vil få store konsekvenser, hvis der ikke bliver taget højde for dem i de politiske beslutninger om en klimaafgift. Dakofo er derfor aktivt i dialog med relevante politikere og centraladministrationen, så disse forhold belyses, siger Asbjørn Børsting. 

 

Artikel fra Grovvarenyt nr. 11-2024 fredag 15. marts 2024

< Tilbage