< Tilbage

Notat om danske vandmiljøplaner: En miljøpolitisk skandale18-09-2015 - 10:25

Det har ført de politiske beslutningstagere på vildspor

Mariager Fjord vendte i 1997 bunden i vejret efter en meget varm og stiller sommer. Fjordens død fik for alvor sat gang i arbejdet med Vandmiljøplan II. Foto: Gunner Buck.

- De danske vandmiljøplaner er handlingsplaner med det agt- værdige formål at fremme udbredelsen af ålegræs i de marine områder, sikre gode vandløb og grundvand af god kvalitet til den danske befolk- ning.

Med disse ord indledes resumeet i notatet:

"Danske vandmiljøplaner - når modelberegninger prioriteres over måleresultater".

Resumeet i notatet fortsætter:

- Har indsatsen i vandmiljøplanerne siden 1987 virket efter hensigten?

-  Med sikkerhed kan det i dag dokumenteres, at ålegræsset ikke er gået frem i de marine områder, trods det at landbrugets udledning af kvælstof er reduceret med 41 pct. i perioden 1990- 2012.

-  Stik imod forventningen er ålegræsset gået tilbage i udbredelse, iltindholdet i de marine områder er ikke blevet forbedret og det samme gælder for sigtedybden i de pågældende vandområder. Alt i alt et rigtigt dårligt resultat - der har været forudsigeligt.

I dag ved vi, at det politiske beslutningsgrundlag for de mange miljøplaner har hvilet skrivebordsmodeller, virkemiddelkataloger, et ikke repræsentativt datagrundlag og en opskalering til landsplan, der i Vestre Landsret er kuldkastet. Effekten af miljøplanernes virkemidler har ikke ført til det resultat, der var stillet de politiske beslutningstagere i udsigt.

- Som en direkte følge af den særlige danske miljøregulering står landbrugserhvervet i dag i en voldsom indtjeningskrise, der truer store dele af erhvervet og beskæftigelsen i landbrugets følgeerhverv.

- I dette notat afdækkes dele af det beslutningsgrundlag, der betegnes som en miljøpoli- tisk skandale, fordi det har ført de politiske beslutningstagere vildspor.

- Akkumulerede omkostninger og tab i en periode på 25-30 år, hvor erhvervet har været ufrivillig forsøgsvært i Naturstyrelsens og DMU/DCE's forskellige skrivebordsprojekter, som nu viser sig at være forfejlede, er ikke til at bære i det lange løb. Det ser vi resultatet af i dag!

-  Senest er der til EU-kom- missionen fremsendt en rapport dækkende perioden 2008-2011, der misinformerer om kvælstof- udvaskningen fra rodzonen.

- Om EU-kommission griber ind over for en fejlagtig ind- beretning vides ikke. Og hvad gør medlemmerne af EU parla- mentet, regeringen og Folketinget?

Læs hele rapporten her


< Tilbage